Сделать стартовой
Aqide

Allahin 99 Adi
Hosted by uCoz
www.azerisayt.narod.ru(Nazad)

Ərəb dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər "Z.M.Bünyadov və V.M.Məmmədəliyev"
əl-Fatihə ( Kitabı açan ) surəsi1
əl-Bəqərə ( İnək ) surəsi2
Ali-İmran ( İmran ailəsi ) surəsi3
ən-Nisa ( Qad©Ґnlar ) surəsi4
əl-Maidə ( Süfrə ) surəsi 5
əl-Ənam ( Davar ) surəsi 6
əl-Əraf ( Sədd ) surəsi7
əl-Ənfal ( Qənimət ) surəsi8
ət-Tovbə ( Tövbə ) surəsi 9
Yunus ( Yunus əleyhissəlam ) surəsi10
Hud ( Hud əleyhissəlam ) surəsi 11
Yusuf ( Yusif əleyhissəlam ) surəsi 12
ər-Rəd ( Göy gurultusu ) surəsi13
İbrahim ( İbrahim əleyhissəlam ) surəsi 14
ər-Hicr ( Daşlı sahə ) surəsi 15
ən-Nəhl ( Bal arısı ) surəsi 16
əl-İsra ( Gecə vaxtı seyr ) və ya Bəni-İsrail ( İsrail oğulları ) surəsi17
ər-Kəhf ( Mağara ) surəsi 18
Məryəm ( Məryəm əleyhissəlam ) surəsi 19
Taha surəsi 20
əl-Ənbiya ( Peyğəmbərlər ) surəsi21
əl-Həcc ( Həcc ) surəsi 22
əl-Muminun ( Möminlər ) surəsi 23
ən-Nur ( Nur ) surəsi24
əl-Furqan ( Fərqləndirmə ) surəsi 25
əş-Şüəra ( Şairlər ) surəsi 26
ən-Nəml ( Qarışqalar ) surəsi 27
əl-Qəsəs ( Hekayət ) surəsi28
əl-Ənkəbut ( Hörümçək ) surəsi 29
ər-Rum ( Rumlular ) surəsi 30
Loğman ( Loğman əleyhissəlam ) surəsi 31
əs-Səcdə ( Səcdə ) surəsi 32
əl-Əhzab ( Dəstələr )33
Səbə ( Səba ) surəsi34
Fatir ( Yaradan ) surəsi 35
Yasin surəsi 36
əs-Saffat ( Səf-Səf duranlar ) surəsi 37
Sad surəsi 38
əz-Zumər ( Zümrələr ) surəsi 39
əl-Mumin ( Mömin ) surəsi 40
Fussilət ( Müfəssəl izah edilmiş ) surəsi 41
əş-Şura ( Şura ) surəsi 42
əz-Zuxruf ( Qızıl bəzəklər ) surəsi 43
əd-Duxan ( Duman ) surəsi44
əl-Casiyə ( Diz çökmüş camaat ) surəsi45
əl-Əhqaf ( Qumsal təpələr ) surəsi46
Muhəmməd surəsi 47
əl-Fəth ( Fəth ) surəsi 48
əl-Hucurat ( Otaqlar ) surəsi49
Qaf surəsi50
əz-Zariyat ( Sovurub dağıdan küləklər ) surəsi 51
ət-Tur ( Dağ ) surəsi 52
ən-Nəcm ( Ulduz ) surəsi 53
əl-Qəmər ( Ay ) surəsi54
ər-Rəhman ( Rəhmli olan Allah ) surəsi 55
əl-Vaqiə ( Vaqiə ) surəsi 56
əl-Hədid ( Dəmir ) surəsi 57
əl-Mücadələ ( Mücadilə ) surəsi58
əl-Həşr ( Toplanma ) surəsi59
əl-Mumtəhinə ( İmtahana çəkilən qadın ) surəsi60
əs-Saff ( Səf ) surəsi 61
əl-Cumuə ( Cümə ) surəsi 62
əl-Munafiqun ( Münafiqlər ) surəsi 63
ət-Təğabun ( Qarşılıqlı aldanma ) surəsi64
ət-Talaq ( Boşanma ) surəsi 65
ət-Təhrim ( Qadağan ) surəsi 66
əl-Mulk ( Mülk və ya Hakimiyyət ) surəsi 67
Nun və ya əl-Qələm ( Qələm ) surəsi68
əl-Haqqə ( Haqq olan qiyamət ) surəsi 69
əl-Məaric ( Dərəcələr, yaxud Pillələr ) surəsi 70
Nuh ( Nuh əleyhissəlam ) surəsi71
əl-Cin ( Cinlər ) surəsi72
əl-Muzzəmmil ( Örtünüb bürünən ) surəsi73
əl-Muddəssir ( Bürünüb sarınan ) surəsi 74
əl-Qiyamə ( Qiyamət ) surəsi75
əl-İnsan ( İnsan ) və ya əd-Dəhr ( Dövr ) surəsi76
əl-Mursəlat ( Bir-birinin ardınca göndərilənlər ) surəsi 77
ən-Nəbə ( Böyük xəbər ) surəsi 78
ən-Naziat ( Can alanlar ) surəsi 79
Əbəsə ( Qaşqabağını tökdü ) surəsi 80
ət-Təkvir ( Sarınma ) surəsi81
əl-İnfitar ( Parçalanma ) surəsi82
əl-Mutəffifin ( Çəkidə və ölçüdə aldadanlar ) surəsi 83
əl-İnşiqaq ( Yarılma ) surəsi 84
əl-Buruc ( Bürclər ) surəsi 85
ət-Tariq ( Gecə gələn ) surəsi 86
əl-Əla ( Ən uca ) surəsi 87
əl-Ğaşiyə ( Bürünən ) surəsi88
əl-Fəcr ( Dan yeri ) surəsi 89
əl-Bələd ( Şəhər ) surəsi90
əş-Şəms ( Günəş ) surəsi 91
əl-Leyl ( Gecə ) surəsi 92
əz-Zuha ( Səhər və ya səhər işığı ) surəsi 93
əl-İnşirah ( Açma və ya genişlənmə ) surəsi94
ət-Tin ( Əncir ) surəsi 95
əl-Ələq ( Laxtalanmış qan ) surəsi 96
əl-Qədr ( Qədr gecəsi ) surəsi97
əl-Bəyyinə ( Açıq-aydın dəlil ) surəsi98
əz-Zilzal ( Zəlzələ ) surəsi99
əl-Adiyat ( Qaçan atlar ) surəsi 100
əl-Qariə ( Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət ) surəsi101
ət-Təkasur ( Çoxluqla öyünmə ) surəsi 102
əl-Əsr ( Axşam çağı ) surəsi103
əl-Huməzə ( Qeybətçi ) surəsi 104
əl-Fil ( Fil ) surəsi 105
əl-Qüreyş ( Qüreyş )surəsi 106
əl-Maun ( Zəkat ) surəsi 107
əl-Kovsər ( Kövsər ) surəsi 108
əl-Kafirun ( Kafirlər ) surəsi 109
ən-Nəsr ( Kömək ) surəsi 110
Əbu-Ləhəb ( Alov atası ) surəsi111
əl-İxlas ( Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər ) surəsi 112
əl-Fələq ( Sübh ) surəsi113
ən-Nas ( İnsanlar ) surəsi 114


Hosted by uCoz